Różnorodność biologiczna w uproszczeniu definiowana jest jako zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Jest niezmiernie istotna dla utrzymania w dobrej kondycji ekosystemów, które, poza pełnieniem funkcji biologicznych, dostarczają dóbr i świadczą usługi na rzecz człowieka.

Obserwowana w skali globalnej stała utrata różnorodności biologicznej i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym związane są przede wszystkim z działalnością człowieka, m.in. intensywną produkcją rolną, urbanizacją i rozwojem infrastruktury, nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczeniem środowiska.

Wspierając planowanie i realizację działań ochronnych na obszarach chronionych, oraz zajmując się ocenami stanu, funkcji i usług ekosystemów w Polsce – angażujemy się w działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody. Nasze działania wpisują się w realizację światowego Strategicznego planu ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011–2020.