Europejska dyrektywa INSPIRE narzuca samorządom obowiązek udostępnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość samorządów może mieć z tym duży problem.

źródło: portalsamorzadowy.pl

W roku 2007 Unia Europejska przyjęła dyrektywę ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Jej celem jest utworzenie europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Rzecz w tym, że poszczególne podmioty administracji państwowej czy samorządowej, instytuty naukowe czy podmioty prywatne generują bardzo dużo różnych baz danych przestrzennych. Ich tworzenie było do tej pory nieskoordynowane, ponadto instytucje niechętnie udostępniały dane innym podmiotom.

Dyrektywa ma upowszechnić dostęp do danych przestrzennych tworzonych przez różne podmioty administracji publicznej i osoby trzecie. Transpozycja do prawa krajowego nastąpiła w marcu 2010, kiedy Sejm przyjął ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej.

By wspomniane ustawa i dyrektywa były odpowiednio wdrażane w Polsce, przygotowane zostały zasady implementacji. Dla tematu zagospodarowanie przestrzenne przygotowano bardzo obszerną, ponad 300-stronicową specyfikację danych. Wskazuje ona zbiory danych, które mają być przedmiotem udostępnienia.

– Wszystko to ma stworzyć możliwość wspólnego korzystania z danych przestrzennych w kraju i Europie, zapewnić infrastrukturę stanowiącą jednolitą wykładnię dla analiz przestrzennych, zwłaszcza tych transgranicznych. Chodzi o doprowadzenie do możliwości analizowania dokumentów planistycznych udostępnianych w sposób ujednolicony – przekonuje Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

* * *

Całość rozmowy czytaj na łamach Portalu Samorządowego.