Gospodarka o obiegu zamkniętym, nazywana także gospodarką cyrkularną, to jeden z priorytetowych kierunków transformacji obecnego, linearnego modelu gospodarczego.


  Artykuł ukazał się w numerze 3 (183) 2016 kwartalnika "Recykling" - patrona medialnego międzynarodowej konferencji "NAUKA, BIZNES I ŚRODOWISKO. RAPORT GEO-6 DLA REGIONU PANEUROPEJSKIEGO", zorganizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 15 września 2016 roku w Warszawie.

Gospodarka cyrkularna wskazywana jest w najważniejszych programach i strategiach globalnych oraz europejskich, w tym w „Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.”, przyjętej podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 2015 r., a także w Circular Economy Package, czyli zestawie aktów prawnych przyjętych pod koniec 2015 r. przez Komisję Europejską. Gospodarka cyrkularna to koncepcja odpowiadająca na najważniejsze zagrożenia środowiska, takie jak wyczerpywanie się zasobów Ziemi czy rosnąca ilość odpadów.

Raport o stanie środowiska

W raporcie GEO-6 o stanie środowiska regionu paneuropejskiego („GEO-6 Assessment for the pan-European region”), opublikowanym w czerwcu 2015 r. przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) – wiodącą agendę ONZ, zajmującą się tematyką środowiskową – obecny model gospodarczy wskazywany jest jako zasobochłonny i powodujący nierówności ekonomiczne, niesprzyjający dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W opozycji do niego raport stawia koncepcję inkluzywnej zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli gospodarki wydajnej i konkurencyjnej, a jednocześnie przyjaznej środowisku i człowiekowi, opartej na zasadach solidarności i współdziałania, sprawiedliwie dzielącej zaangażowanie i jego efekty między uczestników globalnego rynku.

W realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r., sformułowanych w „Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, UNEP akcentuje najważniejsze działania zmierzające do urzeczywistnienia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wśród nich wskazuje m.in. na konieczność ograniczenia konsumpcji, a co za tym idzie – zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych, elektronicznych i żywnościowych oraz poprawy skuteczności gospodarki odpadami, gdzie największe wyzwanie stanowi ich efektywne sortowanie, umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu recyklingu.

Wizja świata do 2030 r.

Systemowe podejście do wyzwania, jakim jest transformacja w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, będzie jednym z tematów międzynarodowej konferencji „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego”. Konferencja, której organizatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, obchodzące w tym roku 25-lecie istnienia, odbędzie się w Warszawie już 15 września br. Konferencja zgromadzi przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji i władz samorządowych, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych. – Głównym celem konferencji, obok prezentacji samego raportu, jest zmobilizowanie przedstawicieli wielu instytucji do współdziałania na rzecz poprawy stanu środowiska – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. – Naszą ambicją jest przekonanie uczestników, że tylko działając razem i inicjując nowe, wartościowe projekty, będziemy w stanie zbliżyć się do wizji świata, jaka rysują przed nami Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku – dodaje.