Harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych jest kluczowym etapem wdrażania dyrektywy INSPIRE. Czym jest i czemu służy?

Dyrektywa przyjęta przez Unię Europejską w 2007 roku ustanawiająca europejską infrastrukturę informacji przestrzennej, zakłada iż zbiory danych przestrzennych powinny być przygotowywane, przetwarzane i udostępniane przez ich właścicieli.

W przypadku planowania przestrzennego na poziomie lokalnym właścicielami zbiorów danych przestrzennych są gminy, gdyż w swoich zasobach posiadają dokumenty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dlatego właśnie temat harmonizacji dotyczy bezpośrednio lokalnych włodarzy.